Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Camping Du Nord

Algemene voorwaarden Camping Du Nord

1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke worden gesloten met camping Du Nord en betrekking hebben op kampeerplaatsen en accommodaties welke door camping Du Nord worden verhuurd.
1.2 Camping Du Nord wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reserveringen
2.1 Camping Du Nord neemt enkel reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn.
2.2 De overeenkomst is gesloten nadat wij uw reservering hebben bevestigd, en u verplicht zich er toe het aanbetalingbedrag, zie art. 2.3, te voldoen. Bij de reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.
2.3 Huurder zal aan camping Du Nord na de reserveringsbevestiging, binnen 7 dagen een aanbetaling doen van 30% op rekeningnummer: IBAN LU87 0141 1544 1103 3000 BIC CELLLULL
2.4 Vier weken voor aankomst dient u de restbetaling te hebben voldaan op het aangegeven rekeningnummer (art. 2.3). Indien dit na een herinnering word verzuimd, en op de dag van aankomst geen check-in heeft plaatsgevonden van de desbetreffende huurder, beshouwen we dit als een annulering op de ingangsdatum van de overeenkomst.
2.5 Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering tot 10 weken vóór de aankomstdag: 30% van de huursom.
Bij annulering tot 4 weken vóór de aankomstdag: 50% van de huursom.
Bij annulering tot 1 tot 4 weken vóór de aankomstdag: 90% van de huursom.
Bij annulering binnen een week vóór de aankomstdag: de gehele huursom.
Bij annulering op/na de ingangsdatum: de gehele huursom.

U dient zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen. De annulering wordt alleen geaccepteerd als deze schriftelijk wordt ingediend, de datum van ontvangst is de datum waar mee gerekend wordt.

2.6 Eén auto is inbegrepen bij de reservering. Voor een extra auto betaalt u €2,50 per nacht.
2.7 De gereserveerde plaats/accommodatie blijft voor u gereserveerd tot 20:00 uur op de dag van de aankomst. Indien u op dat tijdstip niet bent aangekomen, zonder enig bericht aan onze camping, dan vervalt uw reservering en wordt er geen restitutie verleend.
2.8 Het maximaal aantal toegestane personen is 6 per campingplaats. Een bijzettentje is toegestaan. Onder een bijzettentje verstaat men een tent met twee slaapplaatsen met een oppervlakte van niet meer dan 4m2

3. Check in/out
3.1 Van 15:00 tot 20:00 uur kunt u inchecken. Bij aankomst zijn de gasten verplicht hun paspoort of identiteitskaart te laten zien. Standplaatsen en accommodaties zijn op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15:00.
3.2 De plaatsen worden door het personeel toegewezen, of is per mail bevestigd door te reserveren. Plaatsverandering is alleen toegestaan met toestemming van het personeel.
3.3 Op de dag van vertrek heeft u tot 10:00 uur de tijd om uw standplaats of accommodatie vrij en schoon achter te laten.
3.4 Camping Du Nord houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat en de compleetheid van de kampeerplaats of accommodatie.
3.5 Is de accommodatie niet schoon of in ordelijke staat achtergelaten, worden er €35,- in rekening gebracht.
3.6 Bij een latere aankomst of bij een eerder vertrek zal geen restitutie worden verleend.

4. Bezoekers
4.1 Bezoekers dienen aangemeld te worden bij de receptie.
4.2 Bezoekers betalen een dagtarief van €3,00 per dag. Voor een overnachting betaald men prijs die van toepassing is in de desbetreffende periode.

5. Gedragsregels
5.1 Op onze camping geld een maximumsnelheid van 10 km per uur.
5.2 van 22:00 tot 08:00 zijn alle activiteiten verboden, die de rust van onze gasten kunnen verstoren, zoals rijden op de camping met auto of motor, het aanzetten van radio en tv, hard praten, glas deponeren in containers etc.
5.3 Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Zij mogen de rust en de veiligheid van de camping gasten niet verstoren.
5.4 Barbecueën is toegestaan. Wees uitermate voorzichtig met vuur en gooi nooit een brandende lucifer of sigaret weg. Het opsteken van open vuur is verboden.
5.5 Het gebruik van kraanwater is niet bedoeld voor speeldoeleinden. Gebruik hiervoor rivier de Sûre.
5.6 Het is verboden te roken in onze openbare ruimtes en accommodaties.
5.7 Bij brand of andere ernstige calamiteiten; direct melden bij de receptie en hulpdiensten waarschuwen (112). Politie (113). Brandblusapparatuur is aanwezig, zie de lantaarnpalen. Eigenaar en BHV is altijd bereikbaar via: 00352621339837. 5.8 Camping Du Nord behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de camping.

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer
6.1 Bij het niet naleven van het reglement/de gedragsregels wordt de gehele familie verzocht de camping te verlaten. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: – indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, het kampeerreglement en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. – indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. – indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. – indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. – Diefstal, vandalisme, agressie en drugsgebruik zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.
6.2 Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
6.3 Indien de recreant nalaat de standplaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit of verband houdt met het ontruimen van de standplaats, tenzij schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de recreant.
Pagina 4 van 4
6.4 Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de
overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij/zij de ondernemer hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij/zij het geschil voorleggen aan de
burgerlijke rechter of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering aan de Geschillencommissie.
6.5 De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen bedrag te betalen.

7. Afval
7.1 U dient uw afval te scheiden en in de daarvoor aangewezen container te deponeren. Bij de receptie krijgt u een vuilniszak mee voor plasticafval.
7.2 Het is verboden iets anders dan huishoudelijk afval te deponeren in onze containers. Bij het overtreden van deze regel zullen kosten in rekening worden gebracht.

8. Huisdieren
8.1 Huisdieren zijn toegestaan voor kampeerders (max 3) maar op voorwaarde dat ze zijn aangelijnd en begeleid worden tot buiten de camping voor hun behoeften. Behoeften opruimen en deponeren in de daarvoor bedoelde afvalbak. Honden van het ras Pitbull/ Dobermann en Rottweiler dienen een muilkorf te dragen.

9. Eigen risico
9.1 Kampeerders en bezoekers komen op eigen risico op ons terrein. Wij stellen ons op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of ongevallen door derden toegebracht. Door betreden van het terrein doen kampeerders en/of bezoekers uitdrukkelijk afstand van enig recht op schadevergoeding.

10. Schade
10.1 Schade dient gemeld te worden bij de receptie, zowel schade aan middelen in onze accommodatie dan op ons terrein. Schadekosten en eventuele gevolgkosten worden in rekening gebracht.

11. Incassokosten
11.1 Ten laste van de recreant komen de door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

12. Toepasselijk recht
12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.